- Pillole di Salute

L'ABC per le emorroidi:

https://www.youtube.com/watch?v=Em3kcghzAp0

 

Medicina di alta quota:

https://www.youtube.com/watch?v=sDyrURpN3MY

 

Alta quota, gravidanza e lattanti:

https://www.youtube.com/watch?v=gqa9FPu-E5s

 

Influenza, domande e risposte:

https://www.youtube.com/watch?v=HueFH9y6B0g

 

Prevenzione dell'influenza:
https://www.youtube.com/watch?v=5ZtxKY53rRw

 

Antinfiammatori e tossicità gastrointestinale:

https://www.youtube.com/watch?v=5b1Ro9KM0Vc

 

Sindrome influenzale e farmaci di automedicazione:

https://www.youtube.com/watch?v=YlCVcM0JIsw

 

Automedicazione consapevole: i decongestionanti nasali:

https://www.youtube.com/watch?v=wfcHpNzVQSs